ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ ปี 2564

EB.1  (ITA ปี 2564 )
      1. บันทึกข้อตกลงลงนามคำสั่ง
      2. คำสั่ง มาตรการ กลไกลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์
      3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด
      4. รายงานผลการ การดำเนินงาน
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์
EB2 (ITA ปี 2564 )
     1 กรอบอัตรากำลังและโครงสร้าง
     2  ค่าใช้จ่ายในประจำปีงบประมาณ 2564
     3 ตาราง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจจ้าง
     4 บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
     5 บันทึกข้อความขอลงนาม EB2
     6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB2
     7 แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย รอบ1 ปีงบ 64
     8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุประจำปี2564
      9 แผนสุขภาพคปสอ.บางแพ2564
      10 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ
      11 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ
      12 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
EB3 (ITA ปี 2564 )
       1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ
       2.รูปเล่มวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2563
       3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลEB3
EB4 (ITA ปี 2564 )
        1.1 บันทึกข้อความ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง1_2564
        1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ2564
                    ค่าสาธารณูปโภคงวด1.64                       ค่าสาธารณูปโภคงวด2.64                      งบดำเนินงาน 1.64
        1.3 แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย1_2564
        1.4 คำสั่งปิดปลดประกาศ
        1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแผนใช้จ่ายงบประมาณ
        2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่าบงบประมาณปี2564
        2.2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2564
        2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง2564
        3.1 ประกาศสป.บริสุทธิ์ใจ
        3.2 บันทึกข้อความเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
        3.3 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส1_1
        3.3 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส1_2
        3.3 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส2_1        
        3.3 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส2_2
         3.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแบบสขร.1
            บันทึกข้อความรายงาน สขร.1(มี.ค.-มิ.ย.64)
            บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่าบงบประมาณปี3_2564
           แบบ สขร 1 เดือนพฤษภาคม2564
            แบบ สขร 1 เดือนมิถุนายน2564
            แบบ สขร 1 เดือนมีนาคม2564
            แบบ สขร 1 เดือนเมษายน2564
            แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแบบสขร.1ไตรมาส3
            แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง3_2564
            หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส3_1
            หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส3_2
EB5 (ITA ปี 2564 )
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแบบสขร.1
       รายงานสขร.1(ต.ค.63-ก.พ.64)
       บันทึกข้อความรายงาน สขร.1(มี.ค.-มิ.ย.64)
        แบบ สขร 1 เดือนพฤษภาคม2564
        แบบ สขร 1 เดือนมิถุนายน2564
        แบบ สขร 1 เดือนมีนาคม2564
        แบบ สขร 1 เดือนเมษายน2564
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแบบสขร.1ไตรมาส3
EB6  (ITA ปี 2564 )
         1.บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศ EB6
         2.ประกาศ มาตรการ EB6
         3.แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
         4.บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ EB6
    .    5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB6
EB7  (ITA ปี 2564 )
          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ
          2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
          3. กรอบแนวทางการบริหาร
           4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
           5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
           6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB7(สสจ.ราชบุรี)
EB8  (ITA ปี 2564 ไตรมาส 1)
          - บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศรายชื่อข้าราชการ EB14รอบที่2
          - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB8
          - ประกาศรายชื่อดีเด่นและดีมากรอบ2_2563 EB8
          - บันทึกการประชุมเลื่อนเงินเดือน2_2563
          - ภาพประกอบประกาศผลการปฏิบัติราชการรอบ2_2563
EB8  (ITA ปี 2564 ไครมาส 3)
           1.เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน1_2564
           2.คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน1_2564
           3.บันทึกการประชุมเลื่อนเงินเดือน1_2564
           4.บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศรายชื่อข้าราชการ EB8รอบที่1_2564
            5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB8(3)
            6.ประกาศรายชื่อดีเด่นและดีมากรอบ1_2564EB8
           7.ภาพประกอบประกาศผลการปฏิบัติราชการรอบ1_2564
            8.สรุปผลการประเมินรอบ1_2564
EB9  (ITA ปี 2564 )
            1.กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
            2.บันทึกขอเชิญประชุม ITA 4 มิ.ย. 64
            3.รายงานสรุปการประชุม ITA 4 มิ.ย. 64
            4.บันทึกข้อความ รับทราบรายงานตามโครงการ EB18, 20
            5.บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมITA
            6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
            7.ประกาศ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 21
            8.ภาพกิจกรรมeb9eb21eb22
            9.รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน EB18
           10.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนITAปี2564
           11.แผนงานITA 2564
EB10  (ITA ปี 2564 )
           1 และ 2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
           3.บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
           4.ภาพประกอบช่องทางร้องเรียน
           5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลคู่มือร้องเรียน
EB11  (ITA ปี 2564 )
            1.บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
            2.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลEB11
            3.รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
EB12  (ITA ปี 2564 )
             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารสั่งการ
             2.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB12
             3.ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
             4.รายงานการประชุมพชอ.1_2564
             5.เอกสารหลักฐานประชุมพชอ.1_2564
             6.ภาพกิจกรรมร่วมดำเนินการ
             7.ภาพกิจกรรมวางแผนแลกเปลี่ยน
            8.เอกสารการประชุมพชอ.โควิด110564
EB13  (ITA ปี 2564 )
            1.บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ
             2.บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศ
            3.บันทึกข้อความ รับทราบการกำกับติดตาม
            4.บันทึกข้อความรายงานการป้องกันการรับสินบน
             5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลรายงานสินบนรอบ6เดือน
             6.แบบรายงานการป้องกันการรับสินบนฯ รอบ 6 เดือน
             7.ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
             8.ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน
EB14  (ITA ปี 2564 )
            1.บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ
            2.บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศ
            3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
            4.แบบฟอร์มยืมพัสดุ
            5.ประกาศสสอ.บางแพการใช้ทรัพย์สินของราชการ
EB15  (ITA ปี 2564 )
            1.บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ
            2.บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศ
            3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
            4.แบบฟอร์มยืมพัสดุ
            5.ประกาศสสอ.บางแพการใช้ทรัพย์สินของราชการ
EB16  (ITA ปี 2564 )
           1.บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต
           2.บันทึกข้อความส่งประกาศเจตนารมณ์สุจริต
           3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศเจตนารมณ์
           4.ประกาศเจตนารมณ์สุจริต_2564
           5.ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์สุจริต
EB17  (ITA ปี 2564 )
           1.คำสั่งชมรมจริยธรรม_2564
           2.บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนป้องกันปราบปรามทุจริต
           3.บันทึกข้อความส่งสำเนาคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
           4.บันทึกข้อความเห็นขอบแผนจริยธรรม
           5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแผนจริยธรรม
           6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแผนทุจริต
           7.แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
           8.แผนปฏิบัติการจริยธรรม_2564
EB18  (ITA ปี 2564 )
          1.บันทึกข้อความ รายงานชมรมจริยธรรมรอบ6เดือน
          2.บันทึกข้อความ รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ EB24
          3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB24ป้องกันปราบปรามทุจริต
          4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB24ส่งเสริมคุณธรรม
          5.แบบฟอร์มที่2รอบ6เดือน_2564
           6.แบบฟอร์มที่3รอบ6เดือน_2564
           7.รายงานผลป้องกันปราบปรามทุจริตไตรมาส2
EB19  (ITA ปี 2564 )
           19.1 กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
           19.1 บันทึกขอเชิญประชุม ITA 4 มิ.ย. 64
           19.2 รายงานสรุปการประชุม ITA 4 มิ.ย. 64
           19.3 รูปเล่มวิเคราะห์ความเสี่ยง
            19.4 บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศ EB19
            19.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB19
EB20  (ITA ปี 2564 )
            20.1 บันทึกข้อความ พิตารณาลงนามประกาศ EB20
            20.2 ประกาศ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 21
            20.3 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(full)
            20.3 บันทึกข้อความส่งคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
            20.4 บันทึกข้อความ รับทราบการกำกับฯ รอบ 6 เดือน
            20.4 รายงานผลการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน
            20.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB20
EB21  (ITA ปี 2564 )
           1.กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
           2.บันทึกข้อความ รับทราบรายงานตามโครงการ EB18, 20
           3.บันทึกขอเชิญประชุม ITA 4 มิ.ย. 64
           4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB20
           5.ภาพกิจกรรม
           6.รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน EB18
           7.รายงานสรุปการประชุม ITA 4 มิ.ย. 63
           8.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนITAปี2564
           9.แผนงานITA 2564
          10.บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมITA
EB22  (ITA ปี 2564 )
           1.กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
           2.บันทึกขอเชิญประชุม ITA 4 มิ.ย. 64
           3.รายงานสรุปการประชุม ITA 4 มิ.ย. 64
           4.บันทึกข้อความ รับทราบรายงานตามโครงการ EB18, 20
           5.บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมITA
           6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
           7.ประกาศ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 21
           8.ภาพกิจกรรม
           9.รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน EB18
          10.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนITAปี2564
          11.แผนงานITA 2564
EB23  (ITA ปี 2564 )
             23.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ข้อมูลชมรมSTRONG
             23.1 ภาพประกอบการประชุมชมรม
             23.1 รายงานการประชุมกลุ่มแรมโบ
             23.2 ระเบียบและแนวทางชมรมSTRONG
             23.3 รายชื่อสมาชิกชมรมSTRONG
             23.4 ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์สุจริต
             23.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB23
EB24  (ITA ปี 2564 )
               24.1 บันทึกข้อความพิจารณาลงนามประกาศฯ
               24.2 ประกาศเจตนารมณ์การล่วงละเมิด
               24.3 แนวปฏิบัติป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
               24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
               24.5 แบบรายงานมาตรการล่วงละเมิดทางเพศ
               24.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลEB24
 
1.ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ. 2560
2.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
3,แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
5.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
6.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
7.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
8.แผนปฏิบัติงานประจำปี2563
9.แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายและรายงานผล
10.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
11.รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ
13แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายรอบ 1 ปีงบ 63
14.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
15.ประกาศ สป.สธ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
16.รายงาน สขร.1(ม.ค.-พ.ค.2563)
17.มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
18.แผนผังการบวนการร้องเรียน
19.บันทึกข้อความขอลงนาม EB9
20.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB9
21.ยุทธศาสตร์ชาติ