ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ

EB.1  (ITA ปี 2564 )
     - บันทึกข้อตกลงลงนามคำสั่ง
     -  คำสั่ง มาตรการ กลไกลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์
     - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด
     - รายงานผลการ การดำเนินงาน
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ. 2560
2.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
3,แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
5.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
6.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
7.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
8.แผนปฏิบัติงานประจำปี2563
9.แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายและรายงานผล
10.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
11.รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ
13แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายรอบ 1 ปีงบ 63
14.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
15.ประกาศ สป.สธ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
16.รายงาน สขร.1(ม.ค.-พ.ค.2563)
17.มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
18.แผนผังการบวนการร้องเรียน
19.บันทึกข้อความขอลงนาม EB9
20.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB9
21.ยุทธศาสตร์ชาติ