การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
นำโดย นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางแพ

นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางแพ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบางแพ ปี 2563 และมอบป้าย
"รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหิ้ว" 8 พฤศจิกายน 2562
ประเด็นสัญจรปลอดภัย รณณงค์สวมหมวกนิรภัย และมีวินัยจราจร
ประเด็น การออกกำลังกาย
ประเด็น การดูแลผู้สูงอายุ
นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางแพ
พร้อมคณะ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้

วันที่ 4 กพ.63 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางแพ นำโดยท่านนายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแพ สาธารณสุขอำเภอบางแพ พชต.ดอนใหญ่ จนท.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ยากไร้ หมู่ที่5กับหมู่ที่4  พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ
วันที่ 12 กพ.63 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางแพ นำโดยท่านนายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแพ สาธารณสุขอำเภอบางแพ พชต.ดอนใหญ่ จนท.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ รพ.สต.หัวโพ รพ.สต.โพหัก รพ.สต.บ้านวังกุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ยากไร้ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ
วันที่ 19 กพ.63 นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแพ สาธารณสุขอำเภอบางแพ
พชต.หัวโพ จนท.รพ.สต.หัวโพ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ตำบลหัวโพ 4 ราย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ และระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย 1ราย (ภาพสุดท้าย)
20 กุมภาพันธฺ์ 2563 นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางแพ
ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว เจ้าหน้าที่รพ.สต.วังเย็น/วัดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ อสม.ต.วังเย็นและประชาชนจิตอาสาประจำตำบลวัดแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.วังเย็นและต.วัดแก้ว จำนวน ๔ ราย

ประเด็น อาหารปลอดภัย
       
       
       

ประเด็น ไข้เลือดออก
13 กพ.63 กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" นำโดย สาธารณสุขอำเภอบางแพ เจ้าหน้าที่จาก รพ.บางแพ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พกส./ลูกจ้าง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน