สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ

 • วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหาร การบริการที่มีคุณภาพ

  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ภายในปี 2565
 • พันธกิจ

 • 1.พัฒนาองค์กรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PMQA, ITA(ระดับอำเภอ) รพ.สต.ติดดาว
  2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ระบบสุขภาพอำเภอ
  3.ส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพประชาชนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดไทยแลนด์4.0
  4.พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การคุ้มครองผู้บริโภค

 • ค่านิยม : หน่วยงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ อัตลักษณ์ของหน่วยงาน คือ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ"

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่

 • ตามกฏกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ข้อ 21 ดังต่อไปนี้
  1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
  2.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
  3.กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  4.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

 • ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
  5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

 • 6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หรือที่ได้รับมอบหมาย  

คู่มือกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คู่มือกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
คู่มือกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ/คุณภาพบริการ
คู่มือการใช้รถราชการ   (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) คู่มือPPE คู่มือรพ.สต.ติดดาว2563
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ คู่มือSRRTตำบล คู่มือแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
คู่มือเงินบริจาคและบริจาคทรัพย์หน่วยบริการ คู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผอ.รพ.สต.->ชนพ.
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ศปท_ 2563 คู่มือการปฏิบัติงานยาเสพติด2563 ระบบนัดบริการ กับ รพ.สต.
คู่มือเรี่ยไร ฉบับสมบูรณ์ คู่มือการฝากครรภ์แนวใหม่
คู่มือป้องกันควบคุมโรคอบัติใหม่2554
คู่มือผ่อนปรนโควิดกลุ่ม1
คู่มือผ่อนปรนโควิดกลุ่ม2
คู่มือผ่อนปรนโควิดกลุ่ม3
คู่มือผ่อนปรนโควิดกลุ่ม4และ5
คู่มือฝึกอบรมงานอนามัยแม่และเด็ก
คู่มือเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก(DSPM)
คู่มือวัคซีน2561
คู่มืออำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ฉบับบูรณ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ 150 ม.5  ต.บางแพ   อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โทรศัพท์ 032-381229 E-mail -> ssobangphare@hotmail.com