ลำดับ
รายการ/เอกสารดาวน์โหลด
1
แบบบันทึกการใช้รถยนต์์/จักรยานยนต์ ของราชการ
2
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของ สสจ.รบ.
3
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการจังหวัดราชบุรี
4
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)
5
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชา_2559_ล่าสุด
6
สาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุงของหน่วยบริการ พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง (ปี2561)
8
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
9
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
10
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา (ที่มีตารางการอบรม) ให้ใช้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา (ที่มีตารางการอบรม) การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ลว 6 กุมภาพันธ์ 2556 ****Update *****
11
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.2523
12
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526
13
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา รถจักรยานยนต์ของราชการ
14
คำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาต
15
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 5
16
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 6 (เพิ่ม พกส.)
17
คำสั่งคณะกรรมการ NCD Board อำเภอบางแพ Update กรกฎาคม 2560
18
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
19
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
20
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
21
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559
22
ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 11)
23
รายชื่อวิชาชีพที่สามารถนับเวลาต่อเนื่องได(ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขฉบับที่ 11)
24
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
25
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
26
เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ที่ สธ 0201.034/ว 211)
27
เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายคาบ หรือรายวัน (สธ 0201.034/ว 242)
28
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
29
ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560
30
31
คำสั่งคณะกรรมการ DHB ผวจ.รบ.ลงนาม
32
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ***
33
คำสั่งคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล***
34
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.ทั้ง 6 ด้าน ***
35
คำสั่งมอบอำนาจตาม พรบ.พัสดุ2560 จาก ผวจ.ราชบุรี คำสั่งที่ 5276/2560 ลว.29 ธันวาคม 2560
36
คำสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ พชจ.และคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
37
คำสั่งจังหวัดแต่งตั้งรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบางแพ คำสั่งที่ 1053/2562 ลว.14 มีนาคม 2562
38
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
39
หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ใบเสร็จรับเงินจาก สสอ.สสจ.นำไปเบิค่ารักษาฯได้
40
กฏกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ.2561
41
แนวทางการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์
42
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ***ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562***
43
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน พชอ.ทั้ง 6 ด้าน ***ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ***
44
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EOC อำเภอบางแพ (6 สิงหาคม 2561)
45
คำสั่งจังหวัดราชบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE    (ลว.11 เมษายน 2562)
46
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ
47
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบางแพ พ.ศ.2562
48
ข้อบังคับ / ระเบียบ / เงินบำรุง / และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ของกระทรวงสาธารณสุข (web link)
49
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบพัสดุปี 2560 (ล่าสุด 3 มกราคม 2563)
50
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงิน (1 พฤศจิกายน 2562)
51
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงิน (ล่าสุด 26 ธันวาคม 2562)
52
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอบางแพ
53
คำสั่งจังหวัด แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้)
54
คำสั่งจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)
55
คำสั่งจังหวัด มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
56
คู่มือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ
57
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอบางแพ
58 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )