ลำดับ
รายการ/เอกสารดาวน์โหลด
1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.2523
2
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526
3
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา รถจักรยานยนต์ของราชการ
4
แบบบันทึกการใช้รถยนต์์/จักรยานยนต์ ของราชการ
5
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของ สสจ.รบ.
6
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการจังหวัดราชบุรี
7
แนวทางการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์
8
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)
9
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชา_พ.ศ.2559_
10
สาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุงของหน่วยบริการ พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และเงินบริจาคปี 2563 ***17 สิงหาคม 2563 ****
12
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
13
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
14
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
15
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา (ที่มีตารางการอบรม) ให้ใช้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
16
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา (ที่มีตารางการอบรม) การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ลว 6 กุมภาพันธ์ 2556 ****Update *****
17
คำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
18
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 5
19
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 6 (เพิ่ม พกส.)
20
คำสั่งคณะกรรมการ NCD Board อำเภอบางแพ Update กรกฎาคม 2560
21
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
22
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
23
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559
24
ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 11)
25
รายชื่อวิชาชีพที่สามารถนับเวลาต่อเนื่องได(ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขฉบับที่ 11)
26
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
27
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
28
เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ที่ สธ 0201.034/ว 211)
29
เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายคาบ หรือรายวัน (สธ 0201.034/ว 242)
30
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
31
ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560
32
33
คำสั่งมอบอำนาจตาม พรบ.พัสดุ2560 จาก ผวจ.ราชบุรี คำสั่งที่ 5276/2560 ลว.29 ธันวาคม 2560
34
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบพัสดุปี 2560  (***3 มกราคม 2563***)
35
คำสั่งคณะกรรมการ DHB ผวจ.รบ.ลงนาม
36
คำสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ พชจ.และคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
37
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ***
38
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ***ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562***
39
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ (พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ***วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ***
40
คำสั่งคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล***
41
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.ทั้ง 6 ด้าน ***
42
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.ทั้ง 6 ด้าน ***ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ***
43
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบางแพ พ.ศ.2562
44
คำสั่งจังหวัดแต่งตั้งรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบางแพ คำสั่งที่ 1053/2562 ลว.14 มีนาคม 2562
45
หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ใบเสร็จรับเงินจาก สสอ.สสจ.นำไปเบิค่ารักษาฯได้
46
กฏกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ.2561
47
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EOC อำเภอบางแพ (6 สิงหาคม 2561)
48
คำสั่งจังหวัดราชบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE    (ลว.11 เมษายน 2562)
49
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ
50
ข้อบังคับ / ระเบียบ / เงินบำรุง / และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ของกระทรวงสาธารณสุข (web link)
51
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
52
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงิน ( 9 ตุลาคม 2563)
53
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ ( 9 ตุลาคม 2563)
54
คำสั่งจังหวัด แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้)
55
คำสั่งจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)
56
คำสั่งจังหวัด มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอบางแพ
58
คู่มือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ
59
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอบางแพ
60
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
61
คำสั่งคณะทำงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญาหยาเสพติดแบบครบวงจร หมู่ที่ 4 ตำบลบางแพ