ข้อมูลทั่วไป

 • 1.  ขนาดและที่ตั้ง
            มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 17 ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลสระกระเทียม  ตำบลบางแขม   อำเภอเมืองนครปฐม
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
  ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลบ้านไร่  ตำบลบัวงาน  อำเภอดำเนินสะดวก
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

  2.  ลักษณะภูมิประเทศ
  เป็นที่ราบลุ่มทั่วไป  ไม่มีป่าและเขา    สภาพทั่วไปอากาศโปร่งเย็น  มีความชุ่มชื่นพอสมควร ลำน้ำสำคัญที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร คือ ลำคลองบางแพ เริ่มต้นจาก ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผ่านอำเภอบางแพ ในท้องที่ตำบลวังเย็น และในท้องที่ตำบลบางแพเนื่องจากอำเภอ นี้เป็นที่ราบลุ่ม ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีปลาและสัตว์น้ำตามแม่น้ำลำคลอง
  3.  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
  แบบมรสุม มี 3 ฤดู  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว
  4.  การประกอบอาชีพ
  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ   ทำนากุ้ง  ทำสวนผลไม้  เพาะเห็ด  และเลี้ยงสุกร
  5.  การคมนาคม
  การเดินทางมายังอำเภอบางแพสะดวกสบาย โดยมีถนนสายหลักคือ กรุงเทพ-ดำเนินสะดวก  มีรถตู้/รถบัสโดยสารสาย กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก รถโดยสารสีเหลืองสายราชบุรี-ดำเนิน โพธาราม-โพหัก การติดต่อระหว่างตำบลมีถนนลาดยาง  และคอนกรีต  เชื่อมต่อทุกตำบลซึ่งมีโครงข่ายถนนที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั้งอำเภอ ประชาชนทั่วไปใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  6.  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
  อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม  ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ จัดเป็นส่วนแสดงต่าง ๆ ภายใต้ความร่มรื่นของพรรณไม้ที่อยู่ระหว่างเส้นทางสู่สถานที่จัดแสดง อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม เกิดขึ้น จากความตั้งใจ และความคิดของผู้ก่อตั้งซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงาน มาจาก งานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆที่ท่านผู้ก่อตั้ง มีความศรัทธายกย่อง ในด้าน แนวความคิด ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นไทย ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย