สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ

 • วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหาร การบริการที่มีคุณภาพ

  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ภายในปี 2565
 • พันธกิจ

 • 1.พัฒนาองค์กรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PMQA, ITA(ระดับอำเภอ) รพ.สต.ติดดาว
  2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ระบบสุขภาพอำเภอ
  3.ส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพประชาชนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดไทยแลนด์4.0
  4.พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การคุ้มครองผู้บริโภค

 • ค่านิยม : หน่วยงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ อัตลักษณ์ของหน่วยงาน คือ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ"

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่

 • ตามกฏกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ข้อ 21 ดังต่อไปนี้
  1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
  2.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
  3.กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  4.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

 • ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
  5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

 • 6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หรือที่ได้รับมอบหมาย