ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อำเภอบางแพ (EOC )

ที่

หน่วยงาน

ประเภทเวชภัณฑ์

จำนวน

หมายเหตุ

1

รพ.สต หัวโพ

เครื่องพ่นหมอกควัน
ทรายเคมีฟอส
สารเคมีพ่นยุง

2 เครื่อง
12 ถัง
6 ขวด

อบต.ยืม

2

รพ.สต วัดแก้ว

เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่อง ULV สะพายหลัง
ทรายเคมีฟอส
สารเคมีพ่นยุง

4   เครื่อง
1 เครื่อง
5 ถัง
12 ขวด

 

3

รพ.สต ดอนคา

เครื่องพ่นหมอกควัน
ทรายเคมีฟอส
สารเคมีพ่นยุง

1 เครื่อง
8 ถัง
3 ขวด

 

4

รพ.สต โพหัก

เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่อง ULV สะพายบ่า
ทรายเคมีฟอส
สารเคมีพ่นยุง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
8 ถัง
3 ขวด

 

5

รพ.สต วังเย็น

เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่อง ULV สะพายบ่า
ทรายเคมีฟอส
สารเคมีพ่นยุง

1 เครื่อง
1เครื่อง
5 ถัง
3 ขวด

 

6

รพ.สต บ้านดอนใหญ่

เครื่องพ่นหมอกควัน
ทรายเคมีฟอส

2 เครื่อง
3 ถัง

 

7

รพ.สต ดอนใหญ่

เครื่องพ่นหมอกควัน
ทรายเคมีฟอส
สารเคมีพ่นยุง

1 เครื่อง
2 ถัง
1 ขวด

 

8

รพ.สต บ้านหนองม่วง

เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่อง ULV สะพายบ่า
ทรายเคมีฟอส

2 เครื่อง
1 เครื่อง
4  ถัง

ชำรุด

9

รพ.สต บ้านวังกุ่ม

เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่อง ULV สะพายบ่า
ทรายเคมีฟอส
สารเคมีพ่นยุง

2 เครื่อง
2 เครื่อง
12 ถัง
10 ขวด

 

10

สสอ.บางแพ

เครื่องพ่น ULV พร้อมรถยนต์
ทรายเคมีฟอส
สารเคมีพ่นยุง

1 เครื่อง
2 ถัง
12 ขวด

 

 

  13. สถานการณ์ PM 2.5
สรุปประชุม EOC ครั้งที่1/62
สรุปประชุม EOC ครั้งที่2/62
second_generation ปี62
 
 
 
 
 
 

โทรศัพท์ : 032-381229
โทรสาร : 032-383719