ทำเนียบเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ

  • ประวัติส่วนตัวสาธารณสุขอำเภอบางแพ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ศิลปากร